Cyberspace Ministry

Online lekce

Moment pravdy
 

«Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti.» (2 Timoteovi 3:16)

Moment pravdy je kurz o 41 lekcích, zabývající se zásadními prvky křesťanské víry, který vám pomůže systematicky studovat Bibli. Lekce po lekci, vašim vlastním tempem, objevíte nádherná poselství, obsažená ve Slově Božím.

V kurzu Moment pravdy najdete:

Důrazně doporučujeme studium níže uvedených lekcí v předloženém pořadí, aby bylo dobře porozuměno obsahu každé následující lekce.

Přejete-li si, můžete se také po každé lekci podrobit krátkému testu. Když dokončíte všechny lekce kurzu Moment pravdy, obdržíte vysvědčení o jeho úspěšném absolvování.

Prosíme, zařaďte si tuto stránku do svých oblíbených, abyste nás snadno našli k pokračování v kurzu.

Pokud není uvedeno jinak, biblické odkazy v kurzu Moment pravdy jsou z Bible pro 21. století (B21).


Moment pravdy

Úvod:  Bůh a Jeho Slovo
«Je napsáno: “Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.”» (Matouš 4:4)

Část 1:  Na počátku...
«K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?» (Izaiáš 40:26 - Ekumenická Bible)

Část 2:  Boží plán pro lidstvo
«Já ubohý člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?» (Římanům 7:24)

Část 3:  Znát Boha a mluvit k Němu
«Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.» (Jeremiáš 29:13 - Ekumenická Bible)

Část 4:  Člověk a smrt
«Zemře-li muž, rozpadne se. Zhyne-li člověk, kam se poděl?» (Jób 14:10 - Ekumenická Bible)

Část 5:  Úvod do biblických proroctví
«Toto praví Hospodin, Svatý Izraele, jeho tvůrce: “Ptejte se mě na ty věci, které přijdou!”» (Izaiáš 45:11 - Ekumenická Bible)

Část 6:  Poslední dny
«Věz však, že v posledních dnech nastanou nebezpečné časy.» (2 Timoteovi 3:1)

Část 7:  Boží Zákon
«Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého.» (Žalm 119:18 - Ekumenická Bible)

Část 8:  Příprava na poslední krizi
«Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům.» (Efezským 6:11)

Část 9:  Boží správci
«Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?» (Žalm 116:12 - Ekumenická Bible)

Závěrem:  Postavit se na stranu Boha
«Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život.» (Deuteronomium 30:19)Online lekce | Hlavní nabídka | Domů


Klikněte zde k zaslání vašich otázek nebo komentářů o našich webových stránkách a produktech.
Copyright © Cyberspace Ministry
http://www.cyberspaceministry.org