Cyberspace Ministry

บทเรียนพระคัมภีร์ทางอินเตอร์เน็ต

ช่วงเวลาแห่งความจริง
 

«พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม» (2 ทิโมธี 3:16)

ช่วงเวลาแห่งความจริง เป็นบทเรียนขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้ด้านความเชื่อของคริสเตียน มีทั้งหมด 41 บท เพื่อจะช่วยท่านศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีระบบ เป็นเรื่องๆไปตามเวลาที่ท่านกำหนดเอง ท่านจะค้นพบข่าวสารอันอัศจรรย์ใจที่พบได้ในพระคำของพระเจ้า

ใน ช่วงเวลาแห่งความจริง ท่านจะพบสิ่งต่อไปนี้

คณะผู้จัดทำเชิญชวนท่านศึกษาบทเรียนเหล่านี้ตามลำดับที่ให้มานี้เพื่อเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง

ขอเชิญท่านเก็บที่อยู่เวปนี้ไว้ในเครื่องของท่านเพื่อสดวกในการเปิดครั้งต่อไป

ข้อพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้ใช้ฉบับแปล TBS 1998


ช่วงเวลาแห่งความจริง

บทนำ:  พระเจ้าและพระคำของพระองค์
«ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า 'มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า'”» (มัทธิว 4:4)

ตอนที่ 1:  ในปฐมกาล...
«จงแหงนหน้าขึ้นดูว่า ผู้ใดสร้างสิ่งเหล่านี้» (อิสยาห์ 40:26)

ตอนที่ 2:  แผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์
«โอ โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้» (โรม 7:24)

ตอนที่ 3:  รู้จักพระเจ้าและสนทนากับพระองค์
«เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วย สิ้นสุดใจของเจ้า» (เยเรมีย์ 29:13)

ตอนที่ 4:  มนุษย์และความตาย
«แต่มนุษย์ตาย และล้มพังพาบ เออ มนุษย์สิ้นลมหายใจและเขาอยู่ที่ไหนเล่า» (โยบ 14:10)

ตอนที่ 5:  ศึกษาคำพยากรณ์เบื้องต้น
«พระเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้สร้างของเขาตรัสดังนี้ว่า “เจ้าถามเราถึงสิ่งที่จะเกิดมีมา”» (อิสยาห์ 45:11)

ตอนที่ 6:  เวลาของยุคสุดปลาย
«แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณืกลียุค» (2 ทิโมธี 3:1)

ตอนที่ 7:  พระบัญญัติของพระเจ้า
«ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น สิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์» (สดุดี 119:18)

ตอนที่ 8:  เตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตสุดท้าย
«จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้» (เอเฟซัส 6:11)

ตอนที่ 9:  ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินของพระเจ้า
«ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้ เนื่องจากบรรดาพระราชกิจ อันมีพระคุณต่อข้าพเจ้า» (สดุดี 116:12)

บทสรุป:  ตัดสินใจอยู่ฝ่ายพระเจ้า
«ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิต» (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19)บทเรียนพระคัมภีร์ทางอินเตอร์เน็ต | รายการหลัก | บ้าน


กดที่นี่ เพื่อส่งคำถาม และ ความคิดเห็น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ เวบไซท์ของเรา
Copyright © Cyberspace Ministry
http://www.cyberspaceministry.org