НачалоОсновно менюНашата мисияОнлайн уроциПрочити за деняБдение за ДеняСедмичен комиксМесечен тапетПишете ни

Тапети за вашия компютър Кликнете върху картинката, за да изтеглите тапета!


Напишете стиха (напр. Йоан 3:16) или дума (напр. Исус, спасение), който/която искате да намерите.

Търси по дума:


Библейски превод:


BibleGateway.comАко искате да получите книгата на Английски език, моля, щракнете върху картинката.


 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 


Щракни върху картинката!
Тази седмица:
Седмичен комикс
Щракни върху картинката!

 
Божието Решение

Божият спасителен план в 100 стиха!

Битие 2:16,17
«И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: “От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.”»

Битие 3:6
«И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде. даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.»

Битие 3:22,23
«И Господ Бог каза: “Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, за да не посегне да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно,” затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет.»

Римляни 5:12
«Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха...»

Исая 1:4
«Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие, Роде на злодейци, чада, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа, Презряха Светия Израилев.»

Еремия 2:13
«Защото две злини стори Моят народ: изоставиха Мен, извора на живите води, и си издълбаха водоеми, пукнати водоеми, които не могат да държат вода.»

Исая 1:5,6
«Вече всяка глава е болна и всяко сърце - изнемощяло; от стъпалото на крака дори до главата няма в някое тяло здраво място, а струпеи и синини, и гноясали рани, които не са почистени, нито превързани, нито омекчени с масло.»

Второзаконие 32:4,5
«[Бог] е Канара, делата му са съвършени; Защото всичките Му пътища са прави, Бог на верността е, и няма неправда в Него; Справедлив и прав е Той. Те се развратиха; Порокът им не подобава на Неговите чада;Те са поколение извратено и криво.»

Исая 59:1,2
«Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.»

Римляни 7:18,19
«Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша.»

Еремия 13:23
«Може ли етиопянин да промени кожата си, или леопард пъстротите си? Тогава можете да правите добро вие, които сте се научили да правите зло.»

Римляни 3:10,23
«Няма праведен ни един. (...) Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.»

Римляни 7:24
«Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт?»

1 Йоан 4:8
«Бог е любов.»

Езекил 18:23
«“Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия?” казва Господ Иеова, “а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее?”»

1 Йоан 4:9,10
«В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.»

Йоан 3:16
«Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.»

Матей 1:21
«Тя [Maрия] ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.»

Йоан 10:17,18
«Исус каза: “Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам.”»

Йоан 14:6
«Исус му казва [на Тома]: “Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”»

Исая 53:5,6
«Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.»

Деяния 4:12
«И чрез никой друг няма спасение [освен чрез Исуса Христа]; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.»

Деяния 2:37,38
«Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: “Какво да сторим, братя?” А Петър им рече: “Покайте се.”»

Лука 13:3
«Но ако се не покаете, всички така ще загинете.»

1 Коринтяни 2:14
«Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно.»

Псалм 51:12
«Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене.»

Езекил 18:30,31
«Покайте се и обърнете се от всичките си престъпления, та да ви не погуби беззаконието. Отхвърлете от себе си всичките престъпления, с които беззаконствувахте, и направете си ново сърце и нов дух.»

Псалм 51:3-5
«Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите Си милости изличи беззаконията ми. Измий ме съвършено от беззаконието ми, И очисти ме от греха ми. Защото престъплението си аз признавам.»

Притчи 28:13
«Който крие престъпленията си няма да успее, а който ги изповяда и оставя ще намери милост.»

Псалм 32:5
«Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих. Рекох: “Ще изповядам Господу престъпленията си;” И Ти прости вината на греха ми.»

Ездра 10:11
«Сега, прочее, изповядайте се на Господа Бога на бащите си.»

Исая 55:7
«Нека остави нечестивият пътя си, И неправедният помислите си, Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.»

1 Йоан 1:9
«Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.»

1 Йоан 1:7
«Кръвта на Сина Му [Исуса Христа] ни очиства от всеки грях.»

Авакум 2:4
«А праведният ще живее чрез вярата си.»

1 Петър 1:9
«Като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.»

Евреи 11:1
«А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.»

Римляни 10:17
«И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.»

Йоан 3:36
«Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.»

Деяния 16:30,31
«“Що трябва да сторя, за да се спася?” А те [Павел и Сила] казаха: “Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти.”»

Галатяни 2:16
«Човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа.»

Тит 3:5
«Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост.»

Ефесяни 2:8,9
«Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.»

Исая 64:5
«И всичката ни правда е като омърсена дреха.»

Захария 3:3,4
«А Исус бе в нацапани дрехи като стоеше пред ангела. И ангелът проговаряйки рече на стоящите пред него, като думаше: “Съблечете от него нацапаните дрехи.” А нему рече: “Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще те облека в богати одежди.”»

Исая 61:10
«Душата ми ще се зарадва в моя Бог; Защото Той ме облече с одежди на спасение.»

Римляни 13:14
«Но облечете се с Господа Исуса Христа.»

Йоан 3:3
«Исус в отговор му рече [на Никодим]: “Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.”»

2 Коринтяни 5:17
«За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.»

Римляни 6:4
«Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.»

Деяния 2:38
«Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.»

Деяния 22:16
«И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си, и призови Неговото име.»

2 Коринтяни 4:16
«Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.»

1 Петър 2:2
«Пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.»

Йоан 15:4,5
«Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.»

Галатяни 5:22
«А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.»

Римляни 12:2
«И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.»

Ефесяни 5:17
«Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.»

Псалм 40:8
«Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.»

Йоан 14:15
«Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.»

1 Йоан 5:3
«Защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.»

Евреи 5:9
«[Христос] стана причина за вечно спасение за всички, които Му са послушни.»

Галатяни 2:20
«Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене.»

Йоан 14:16,26
«И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века, Духът на истината. (...) А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.»

Притчи 4:11
«Наставлявал съм те в пътя на мъдростта, водил съм те по прави пътеки.»

Матей 4:4
«Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.»

2 Петър 3:18
«Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос.»

1 Солунци 4:1
«Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога.»

Евреи 12:14
«Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.»

Езекил 36:26,27
«Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.»

Филипяни 2:13
«Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете това и да го изработвате.»

Михей 6:8
«Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от тебе: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?»

Матей 24:13
«Но който устои докрай, той ще бъде спасен.»

Филипяни 1:6
«Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.»

Йоан 20:31
«А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.»

Второзаконие 30:19
«Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота.»

Римляни 6:23
«Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.»

Евреи 2:3
«Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение?»

Римляни 13:11
«И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме.»

2 Коринтяни 6:2
«Ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден.»