DomůHlavní nabídkaNaše posláníOnline lekceČtení na dnešekKomiks týdneTapeta na měsícKontakt

Tapeta základní plochy Klikněte na obrázek k získání naší tapety! 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 
Tento týden:
Komiks týdne
Klikněte na brožurku
a pěkné čtení!

 
Boží řešení

Boží plán spásy ve 100 verších

Genesis 2:16,17
«Hospodin Bůh člověku přikázal: “Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.”»

Genesis 3:6
«Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.»

Genesis 3:22,23
«Tehdy si Hospodin Bůh řekl: “Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.” Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.»

Římanům 5:12
«A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.»

Izaiáš 1:4
«Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu.»

Jeremiáš 2:13
«Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze kterých voda vyteče.»

Izaiáš 1:5,6
«Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené. Od hlavy až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva i čerstvá rána, nejsou vymačkány ani obvázány ani ošetřeny olejem.»

Deuteronomium 32:4,5
«On [Bůh] Skálou je! Dokonalé je dílo jeho, všechny cesty jeho pravé jsou. Věrný je Bůh, každé křivdy prostý, spravedlivý a upřímný je on! Jeho nesynové se ale zvrhli, zkažení jsou, zvrácený a zpustlý rod.»

Izaiáš 59:1,2
«Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.»

Římanům 7:18,19
«Vím totiž, že ve mně (to jest v mém těle), nepřebývá nic dobrého. Neboť chtění mám u sebe pohotově, ale vykonání toho dobrého nenacházím. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci, to dělám.»

Jeremiáš 13:23
«Může snad Kúšijec změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo?»

Římanům 3:10,23
«Není spravedlivého, není ani jednoho. (...) Neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.»

Římanům 7:24
«Já ubohý člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?»

1 Jan 4:8
«Bůh je láska.»

Ezechiel 18:23
«“Což si libuji v smrti svévolníka?” je výrok Panovníka Hospodina. “Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ?”»

1 Jan 4:9,10
«V tom je zjevena Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho. V tom je láska: ne, že bychom my milovali Boha, ale on miloval nás a poslal svého Syna, oběť slitování za naše hříchy.»

Jan 3:16
«Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život.»

Matouš 1:21
«Porodí pak [Marie] syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.»

Jan 10:17,18
«Ježíš řekl: “Proto mě Otec miluje, že já pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já ho pokládám sám od sebe.”»

Jan 14:6
«Ježíš mu [Tomášovi] řekl: “Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.”»

Izaiáš 53:5,6
«Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.»

Skutky 4:12
«A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni.»

Skutky 2:37,38
«A když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: “Co máme dělat, bratři?” Petr jim tedy řekl: “Čiňte pokání.”»

Lukáš 13:3
«A nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni.»

1 Korintským 2:14
«Ale přirozený člověk nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou mu bláznovstvím, a nemůže je poznat, protože musí být posuzovány duchovně.»

Žalm 51:12
«Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.»

Ezechiel 18:30,31
«Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha.»

Žalm 51:3-5
«Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! Doznávám se ke svým nevěrnostem.»

Přísloví 28:13
«Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo je vyznává a opouští, ten milost zakusí.»

Žalm 32:5
«Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: “Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.” A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.»

Ezdráš 10:11
«Protož již vyznejte se Hospodinu Bohu otců svých.»

Izaiáš 55:7
«Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouštím mnoho.»

1 Jan 1:9
«Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.»

1 Jan 1:7
«(...) krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu.»

Abakuk 2:4
«(...) spravedlivý z víry své živ bude.»

1 Petr 1:9
«Zatímco docházíte cíle své víry, totiž spasení duší.»

Židům 11:1
«Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.»

Římanům 10:17
«Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží.»

Jan 3:36
«Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo ale Synu nevěří, nespatří život a zůstává na něm Boží hněv.»

Skutky 16:30,31
«“Páni, co mám dělat, abych byl spasen?” Oni [Pavel a Síla] řekli: “Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i tvůj dům.”»

Galatským 2:16
«(...) člověk není ospravedlňován na základě skutků Zákona, ale jedině vírou v Ježíše Krista.»

Titovi 3:5
«Spasil nás - ne na základě skutků spravedlnosti, které jsme my vykonali, ale podle svého milosrdenství.»

Efezským 2:8,9
«Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar, ne na základě skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.»

Izaiáš 64:5
«(...) všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat.»

Zachariáš 3:3,4
«Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: “Svlékněte z něho ten špinavý šat.” Jemu pak řekl: “Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha.”»

Izaiáš 61:10
«Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy.»

Římanům 13:14
«Ale oblečte se do Pána Ježíše Krista.»

Jan 3:3
«Ježíš mu [Nikodémovi] odpověděl a řekl: “Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.”»

2 Korintským 5:17
«Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!»

Římanům 6:4
«Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novotě života.»

Skutky 2:38
«Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého.»

Skutky 22:16
«A nyní - proč otálíš? Vstaň, pokřti se a smyj své hříchy a vzývej Pánovo jméno!»

2 Korintským 4:16
«Proto nepolevujeme, ale ačkoli ten náš vnější člověk podléhá zkáze, ten vnitřní se den ode dne obnovuje.»

1 Petr 2:2
«A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli.»

Jan 15:4,5
«Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic.»

Galatským 5:22
«Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost.»

Římanům 12:2
«A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.»

Efezským 5:17
«Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co je Pánova vůle.»

Žalm 40:8
«Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.»

Jan 14:15
«Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání.»

1 Jan 5:3
«Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká.»

Židům 5:9
«[Kristus] stal se pro všechny, kdo ho poslouchají, původcem věčného spasení.»

Galatským 2:20
«Jsem ukřižován s Kristem; žiji tedy již ne já, ale žije ve mně Kristus.»

Jan 14:16,26
«A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, toho Ducha pravdy. (...) Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.»

Přísloví 4:11
«Cestě moudrosti chci tě učit, po stezkách přímých chci tě vést.»

Matouš 4:4
«Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.»

2 Petr 3:18
«Rozrůstejte se pak v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.»

1 Tesalonickým 4:1
«Dále vás tedy, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás přijali, totiž jak máte žít a líbit se Bohu.»

Židům 12:14
«Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.»

Ezechiel 36:26,27
«A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.»

Filipským 2:13
«Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh.»

Micheáš 6:8
«Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.»

Matouš 24:13
«Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.»

Filipským 1:6
«Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí.»

Jan 20:31
«Ale tyto jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste, když budete věřit, měli život v jeho jménu.»

Deuteronomium 30:19
«Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život.»

Římanům 6:23
«Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.»

Židům 2:3
«Jak potom unikneme my, zanedbáme-li takovéto spasení?»

Římanům 13:11
«Kromě toho znejte dobu, že už je čas probudit se ze spánku. Vždyť teď je naše spasení blíže, nežli když jsme uvěřili.»

2 Korintským 6:2
«Hle, nyní je čas milosti, hle, nyní je den spasení!»