Poartă de intrareMeniu principalMisiunea noastrăLecţiile on-lineCitit zilnicBandă desenată săptămânalDonaţiaContactaţi-ne


 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
 Această săptămână:
Bandă desenată
Daţi clic pe imagine!

 
Soluţia lui Dumnezeu

Planul de mântuire al lui Dumnezeu în 100 versete

Geneza 2:16,17
«Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: “Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit.”»

Geneza 3:6
«Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.»

Geneza 3:22,23
«Domnul Dumnezeu a zis: “Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscînd binele şi răul. Să -l împedecăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mîna, să ia şi din pomul vieţii, să mănînce din el, şi să trăiască în veci.” Deaceea Domnul Dumnezeu l -a izgonit din grădina Edenului.»

Romani 5:12
«De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit...»

Isaia 1:4
«Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuiit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele.»

Ieremia 2:13
«Căci poporul Meu a săvîrşit un îndoit păcat: M'au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, cari nu ţin apă.»

Isaia 1:5,6
«Tot capul este bolnav, şi toată inima sufere de moarte! Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos: ci numai răni, vânătăi şi carne vie, ne stoarse, ne legate şi ne alinate cu untdelemn.»

Deuteronom 32:4,5
«El este Stînca; lucrările Lui sînt desăvîrşite, Căci toate căile Lui sînt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat. Ei s'au stricat; Netrebnicia copiilor Lui, este ruşinea lor! Neam îndărătnic şi stricat!»

Isaia 59:1,2
«Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v-asculte!»

Romani 7:18,19
«Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce -i drept, am voinţa să fac binele, dar n'am puterea să -l fac. Căci binele, pe care vreau să -l fac, nu -l fac, ci răul, pe care nu vreau să -l fac, iacă ce fac!»

Ieremia 13:23
«Poate un etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi care sunteţi deprinşi să faceţi răul?»

Romani 3:10,23
«Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. (...) Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.»

Romani 7:24
«O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?»

1 Ioan 4:8
«Dumnezeu este dragoste.»

Ezechiel 18:23
«“Doresc Eu moartea păcătosului?” zice Domnul, Dumnezeu. “Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?”»

1 Ioan 4:9,10
«Dragostea lui Dumnezeu pentru noi s-a arătat, prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubi pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.»

Ioan 3:16
«Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.»

Matei 1:21
«Ea [Maria] va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.»

Ioan 10:17,18
«[Isus le -a zis:] “Tatăl Mă iubeşte, pentrucă Îmi dau viaţa, ca iarăş s'o iau. Nimeni nu Mi -o ia cu sila, ci o dau Eu dela Mine.”»

Ioan 14:6
«Isus i-a zis [lui Toma]: “Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.”»

Isaia 53:5,6
«Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui sîntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.»

Fapte 4:12
«În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.»

Fapte 2:37,38
«După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: “Fraţilor, ce să facem?” “Pocăiţi-vă,” le -a zis Petru.»

Luca 13:3
«Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.»

1 Corinteni 2:14
«Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sînt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentrucă trebuiesc judecate duhovniceşte.»

Psalmul 51:10
«Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!»

Ezechiel 18:30,31
«De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel, zice Domnul, Dumnezeu. Întoarceţi-vă şi abateţi-vă dela toate fărădlegile voastre, pentruca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădaţi dela voi toate fărădelegile, prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou.»

Psalmul 51:1-3
«Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvîrşire de nelegiuirea mea, şi curăţeşte-mă de păcatul meu! Căci îmi cunosc bine fărădelegile.»

Proverbe 28:13
«Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.»

Psalmul 32:5
«Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.»

Ezra 10:11
«Mărturisiţi-vă acum greşala înaintea Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri, şi faceţi voia Lui!»

Isaia 55:7
«Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gîndurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertînd.»

1 Ioan 1:9
«Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.»

1 Ioan 1:7
«(...) şi sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.»

Habacuc 2:4
«Dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.»

1 Petru 1:9
«Pentrucă veţi dobîndi, ca sfîrşit al credinţei voastre, mîntuirea sufletelor voastre.»

Evrei 11:1
«Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile cari nu se văd.»

Romani 10:17
«Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.»

Ioan 3:36
«Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mînia lui Dumnezeu rămîne peste el.»

Fapte 16:30,31
«“Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mîntuit?” Pavel şi Sila i-au răspuns: “Crede în Domnul Isus, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta.”»

Galateni 2:16
«Totuş, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos (...).»

Tit 3:5
«El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui.»

Efeseni 2:8,9
«Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.»

Isaia 64:6
«Toate faptele noastre bune sînt ca o haină mînjită.»

Zaharia 3:3,4
«Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, şi totuş stătea în picioare înaintea Îngerului. Iar Îngerul, luînd cuvîntul, a zis celor ce erau înaintea Lui: “Desbrăcaţi -l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: “Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea, şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!”»

Isaia 61:10
«Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mîntuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii.»

Romani 13:14
«Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos.»

Ioan 3:3
«Drept răspuns, Isus i -a zis: “Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”»

2 Corinteni 5:17
«Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.»

Romani 6:4
«Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.»

Fapte 2:38
«Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.»

Fapte 22:16
«Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemînd Numele Domnului.»

2 Corinteni 4:16
«Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuş omul nostru din lăuntru se înoieşte din zi în zi.»

1 Petru 2:2
«Şi, ca nişte prunci născuţi de curînd, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentruca prin el să creşteţi spre mîntuire.»

Ioan 15:4,5
«Rămîneţi în Mine, şi Eu voi rămînea în voi. Dupăcum mlădiţa nu poate aduce roadă dela sine, dacă nu rămîne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămîneţi în Mine. Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.»

Galateni 5:22
«Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blîndeţa, înfrînarea poftelor.»

Romani 12:2
«Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvîrşită.»

Efeseni 5:17
«De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.»

Psalmul 40:8
«Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.»

Ioan 14:15
«Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.»

1 Ioan 5:3
«Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sînt grele.»

Evrei 5:9
«[Isus-Hristos] şi după ce a fost făcut desăvîrşit, S-a făcut pentru toţi cei ce -L ascultă, urzitorul unei mîntuiri veşnice.»

Galateni 2:20
«Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.»

Ioan 14:16,26
«Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mîngîietor, care să rămînă cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului. (...) Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care -L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.»

Proverbe 4:11
«Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.»

Matei 4:4
«Omul nu trăieşte numai cu pîne, ci cu orice cuvînt care iese din gura lui Dumnezeu.»

2 Petru 3:18
«Ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos.»

1 Tesaloniceni 4:1
«Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat dela noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.»

Evrei 12:14
«Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.»

Ezechiel 36:26,27
«Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.»

Filipeni 2:13
«Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.»

Mica 6:8
«Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul dela tine, decît să faci deptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumezeul tău?»

Matei 24:13
«Dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.»

Filipeni 1:6
«Sînt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi pînă în ziua lui Isus Hristos.»

Ioan 20:31
«Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lui.»

Deuteronom 30:19
«Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa.»

Romani 6:23
«Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.»

Evrei 2:3
«Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mîntuire aşa de mare?»

Romani 13:11
«Şi aceasta cu atît mai mult, cu cît ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfîrşit din somn; căci acum mîntuirea este mai aproape de noi decît atunci cînd am crezut.»

2 Corinteni 6:2
«Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mîntuirii.»