บ้านรายการหลักหน้าที่ของเราบทเรียนอ่านทุกวันติดต่อแนวหน้า


 


Follow Cyberspace Ministry on Twitter 
  
ช่วงเวลาแห่งความจริง

บทเรียนพระคัมภีร์ทางอินเตอร์เน็ต

«พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม» (2 ทิโมธี 3:16)

ช่วงเวลาแห่งความจริง เป็นบทเรียนขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้ด้านความเชื่อของคริสเตียน มีทั้งหมด 41 บท เพื่อจะช่วยท่านศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีระบบ เป็นเรื่องๆไปตามเวลาที่ท่านกำหนดเอง ท่านจะค้นพบข่าวสารอันอัศจรรย์ใจที่พบได้ในพระคำของพระเจ้า

ใน ช่วงเวลาแห่งความจริง ท่านจะพบสิ่งต่อไปนี้

 • บทเรียน 41 บทที่สมบูรณ์แบบเรื่องข่าวสารจากพระคัมภีร์
 • ใช้ข้อพระคัมภีร์หลากหลายถึง 2000 ข้อ
 • รวมข้อพระคัมภีร์ที่ใช้อ้างในบทเรียนนี้ 6200 ข้อ
 • ตารางบรรยาย 30 ภาพ
 • ภาพน่าสนใจกว่า 1200 ภาพ

คณะผู้จัดทำเชิญชวนท่านศึกษาบทเรียนเหล่านี้ตามลำดับที่ให้มานี้เพื่อเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง

ขอเชิญท่านเก็บที่อยู่เวปนี้ไว้ในเครื่องของท่านเพื่อสดวกในการเปิดครั้งต่อไป

ข้อพระคัมภีร์ในบทเรียนนี้ใช้ฉบับแปล TBS 1998


ช่วงเวลาแห่งความจริง

บทนำ:  พระเจ้าและพระคำของพระองค์
«ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า 'มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า'”» (มัทธิว 4:4)

ตอนที่ 1:  ในปฐมกาล...
«จงแหงนหน้าขึ้นดูว่า ผู้ใดสร้างสิ่งเหล่านี้» (อิสยาห์ 40:26)

ตอนที่ 2:  แผนการของพระเจ้าสำหรับมนุษย์
«โอ โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้» (โรม 7:24)

ตอนที่ 3:  รู้จักพระเจ้าและสนทนากับพระองค์
«เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วย สิ้นสุดใจของเจ้า» (เยเรมีย์ 29:13)

ตอนที่ 4:  มนุษย์และความตาย
«แต่มนุษย์ตาย และล้มพังพาบ เออ มนุษย์สิ้นลมหายใจและเขาอยู่ที่ไหนเล่า» (โยบ 14:10)

 • บทที่ 14  กาย ใจและจิตวิญญาณ
 • บทที่ 15  ตายแล้ว ไปไหนต่อ...
 • บทที่ 16  นรกมีจริงหรือ
 • บทที่ 17  ด้านมืดของลัทธิทรงวิญญาณ

ตอนที่ 5:  ศึกษาคำพยากรณ์เบื้องต้น
«พระเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล ผู้สร้างของเขาตรัสดังนี้ว่า “เจ้าถามเราถึงสิ่งที่จะเกิดมีมา”» (อิสยาห์ 45:11)

 • บทที่ 18  ผู้ใดเล่าจะหยั่งรู้เรื่องอนาคต
 • บทที่ 19  รูปปั้นของหนังสือดาเนียล
 • บทที่ 20  70 สัปดาห์
 • บทที่ 21  ผู้เผยพระวจนะยุคปัจจุบัน

ตอนที่ 6:  เวลาของยุคสุดปลาย
«แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณืกลียุค» (2 ทิโมธี 3:1)

 • บทที่ 22  เครื่องหมายบอกเวลา
 • บทที่ 23  พระสัญญาแห่งความหวังใจของพระเยซูคริสต์
 • บทที่ 24  เรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
 • บทที่ 25  การเปิดเผยเรื่องของ 1000 ปี
 • บทที่ 26  การพิพากษาครั้งสุดท้าย
 • บทที่ 27  สวรรค์ใหม่และโลกใหม่

ตอนที่ 7:  พระบัญญัติของพระเจ้า
«ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็น สิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์» (สดุดี 119:18)

 • บทที่ 28  เมื่อพระเจ้าทรงจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์
 • บทที่ 29  พระบัญญัติสะท้อนให้เห็นพระเจ้า
 • บทที่ 30  พระบัญญัติ 2 ฉบับ
 • บทที่ 31  อยู่ภายใต้กฎบัญญัติหรือภายใต้พระคุณ
 • บทที่ 32  วันที่จะต้องจดจำ

ตอนที่ 8:  เตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตสุดท้าย
«จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้» (เอเฟซัส 6:11)

 • บทที่ 33  การหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่
 • บทที่ 34  สวนสัตว์คำพยากรณ์
 • บทที่ 35  สัตว์ร้ายของหนังสือวิวรณ์
 • บทที่ 36  เลขหมาย 666 และเครื่องหมายของสัตว์ร้าย

ตอนที่ 9:  ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินของพระเจ้า
«ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้ เนื่องจากบรรดาพระราชกิจ อันมีพระคุณต่อข้าพเจ้า» (สดุดี 116:12)

 • บทที่ 37  ให้วางภาระทั้งหมดลงไป...
 • บทที่ 38  ขโมยในโบสถ์
 • บทที่ 39  ความตายในห้องครัว

บทสรุป:  ตัดสินใจอยู่ฝ่ายพระเจ้า
«ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิต» (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:19)

 • บทที่ 40  หญิงสาว 2 คนในหนังสือวิวรณ์
 • บทที่ 41  การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่